8 жовтня 2015 р.

Законодавство про Мову

ЗНАЙ!
Будь-який працівник сфери обслуговування, який, при спілкуванні зі споживачем, використовує російську мову ПОРУШУЄ конституційні права ГРОМАДЯНИНА!
1.Стаття 68 (1,2)Конституції України:
Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
2. Стаття 10 ( 1,2) Конституції України:
Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
3. Стаття 24 (1,2) Конституції України:
Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
4. Стаття 28 ( 1,2) Конституції України:
Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий … такому, що принижує його гідність, поводженню…
5. Стаття 42 ( 4) Конституції України:
Держава захищає права споживачів…
6. Стаття 15 Закону «Про захист прав споживачів» :
Інформація споживачеві повинна надаватися згідно із законодавством про мови.
7. Стаття 14 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року»:
Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою - статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.
8. Стаття 4 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року»:
Жодна людина не може бути поневолена до примусової чи обов’язкової праці.
(Так, панове українці, незалежно від рівня володіння чужою мовою, ви здійснюєте роботу з перекладу. )
9. Стаття 5 «Загальної декларації прав людини»:
Ніхто не повинен зазнавати …, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання.
10. Стаття 29 «Загальної декларації прав людини»:
При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина ПОВИННА зазнавати лише таких обмежень, які встановлені законом, виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі.
(Національні меншини також мають ті ж самі права в Україні.
ПРОТЕ, статус нацменшин є суттєвим для визначення прав і ( не забуваймо!) обов’язків.)
Мовні права нацменшин викладені у
Рамковій конвенції «Про захист національних меншин»:
«У місцевостях, де традиційно проживають особи, які належать до національних меншин або де вони складають значну частину населення, на прохання таких осіб і якщо таке прохання відповідає реальним потребам, Сторони намагаються забезпечити, ПО МОЖЛИВОСТІ, умови, які дозволяють використовувати мову відповідної меншин у спілкуванні цих меншин МІЖ СОБОЮ та адміністративною владою.»
(Тобто, спілкування нацменшин їх мовою з українцями є НЕПРАВОМІРНИМ у будь-якому випадку.
І це стосується мови спілкування працівників торгівлі та сфери послуг.
Зверніть увагу на пересторогу: «на прохання таких осіб і, якщо таке прохання відповідає реальним потребам, Сторони намагаються забезпечити, по можливості». Чому такі перестороги? Та тому що українець має ПРАВО знати ЛИШЕ свою МОВУ і не може бути приневолений до примусової роботи – спілкування чужою мовою без власного бажання.)


Галина Лагойда
Дописати коментар